Nauka jazdy - kat.C,C+E

Posiadając prawo jazdy kategorii C możesz kierować:
· pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, z wyjątkiem autobusu,
· ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
· zespołem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
· motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h),
· czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h).


Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 21 lat,
2) posiadanie prawa jazdy kat. B lub odbycie szkolenia i zdanie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. B,
2) ukończenie szkolenia,
3) zdanie egzaminu państwowego.

Kroki do uzyskania prawa jazdy kategorii C:

1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.

2) orzeczenie psychologiczne
Udaj się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.

3) fotografia
kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;


4) Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)
Udaj się z rodzicem lub opiekunem (jeżeli nie masz ukończonych 18 lat) do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek o wydanie PKK i dołącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.

5) szkolenie - masz dwie możliwości:

A. Zapisz się na kurs teoretyczny i praktyczny do szkoły jazdy. W tym celu:
- Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą numer PKK.
- Weź udział w kursie teoretycznym, a następnie praktycznym.
- Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).
Weź ze sobą numer PKK.
- Gdy zdasz egzamin teoretyczny, zapisz się na egzamin praktyczny w WORD.

B. Samodzielnie przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie
praktycznym. W tym celu:
- Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).
Weź ze sobą numer PKK.
- Gdy zdasz egzamin teoretyczny w WORD, idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs
praktyczny. Weź ze sobą numer PKK.
- Weź udział w kursie praktycznym.
- Zapisz się na egzamin praktyczny w WORD. Weź ze sobą numer PKK.

6) egzamin państwowy
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminowania (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ewentualnie paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD zaktualizuje Twój PKK o informacje o wyniku egzaminu.

7) odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.